Skorzystaj z darmowej dostawy!
Darmowa dostawa (Paczkomaty ) już od 129,00 zł.
Bestsellery
Regulamin

REGULAMIN

WSTĘP

1.Regulamin poniższy reguluje zasady funkcjonowania internetowego sklepu "www.sklep.takfoods.pl", (zwanego w dalszej części regulaminu Sklepem)

2. Sklep należy do firmy:

SAVESKI Sp z o.o. działający pod Marką TAKFOODS  (Sprzedawca) ul. Różana 2, 84-123 Rekowo Górne tel. +48720800542, e-mail: sklep@takfoods.pl, NIP: 5871736149, KRS: 0000978371

3.Sklep oferuje zakupy poprzez internet oraz zajmuje się ich dostarczaniem pod wskazany adres. 

4.Zamówienie mogą składać osoby pełnoletnie, które posiadają zdolność do czynności prawnych. 

SPOSOBY I KOSZTY WYSYŁKI

1.Zamówienie jest dostarczane na terenie całego kraju przez InPost: paczkomaty, kurier In Post. Aktualny cennik przesyłek znaleźć można w zakładce „Dostawa”

2.Przy zamówieniach na kwotę 149,00 zł lub więcej, paczka dostarczana jest na koszt firmy.

3.Termin realizacji zamówienia w przypadku wysyłki wynosi maksymalnie 2 dni robocze. Termin otrzymania przesyłki jest uzależniony od pracy Kuriera. Przy płatności przelewem na konto firmy - wysyłka paczki realizowana jest po wpłynięciu pieniędzy na konto.                               

Dane do przelewu: SAVESKI Sp z o.o. (Sprzedawca) ul. Różana 2 , 84-123 Rekowo Górne Nr konta: 27 2490 0005 0000 4600 0007 5212. W tytule przelewu proszę wpisać:  Imię i Nazwisko oraz nr zamówienia.

4.Wszystkie podane na naszych stronach ceny są cenami brutto (zawierają podatek Vat), nie zawierają kosztów wysyłki.

5.W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze) prosimy podanie numeru NIP i danych do faktury przy składaniu zamówienia. Wówczas zostanie wystawiona Faktura VAT.

6.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Autopay S.A.

7.W przypadku płatności kartą przez system Przelewy24.pl operatorem kart płatniczych jest PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.Zamówienia można składać przez  sklep internetowy (www.sklep.takfoods.pl) ,e-mail: sklep@takfoods.pl 

2.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 

3.Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie działającego numeru telefonu i/lub działającego adresu e-mail. 

4.Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia będą odrzucane. 

5.Firma zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień bez podania przyczyny a dokonane wpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone. 

6.Złożenie zamówienia równoznaczne jest z: 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,

wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,

wyrażeniem zgody na otrzymanie pocztą e-mail informacji dotyczących realizacji zamówienia

oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.

7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

8.W przypadku nie odebrania przesyłki przez Klienta, który żąda przesłania towaru jeszcze raz, klient ponosi koszty zarówno przesyłki zwrotnej, jak i ponownego dostarczenia.

PŁATNOŚĆ

1.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Autopay S.A.

2.Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

 3.W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

ODBIÓR PRZESYŁKI

1. Należy zwrócić uwagę na stan paczki przy jej odbiorze. Należy sprawdzić czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona.

2.Jeśli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód - uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). W takim przypadku, będzie to podstawą do reklamacji towaru. 

BLOKADA DOSTĘPU

1.W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania przesyłki, zamówionej "za pobraniem", nierzetelnemu odbiorcy może zostać bezpowrotnie zablokowany dostęp do serwisu i wpisanie na tzw. czarną listą nieuczciwych klientów.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

1.Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług.

2.Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.

3.W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4.W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.

5.Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

6.Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Nabywce od umowy, które obowiązany jest ponieść Nabywca:

7.1. Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.2. Nabywca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Nabywca może składać reklamacje dotyczące działania oraz korzystania ze Sklepu.

2.Reklamację można składać w formie elektronicznej na adres sklep@takfoods.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu podany w górnej części Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy, 

b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 

c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, 

d. w przypadku reklamacji dotyczących przesyłek, należy dołączyć protokół szkody podpisany przez kuriera dostarczającego przesyłkę, oraz dokumentację zdjęciową uszkodzonej przesyłki i jej zawartości,

e. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, 

3.O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4.O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. W sprawach dotyczących korzystania z usług Blue Media w związku z korzystaniem ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Blue Media płatności online BM

2.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3.Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

DANE OSOBOWE

1.Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę

a. podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail) 

b. przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail), 

c. przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).

2.Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych pkt.2 jest konieczne w celach określonych w pkt.5.

3.Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów lub bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

4.Zasady ochrony Danych Osobowych zawarte są w Polityce Prywatności

 CIASTECZKA (COOKIES)

1.Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl